Meetnet

De kwaliteit van het water wordt regelmatig gecontroleerd, gemeten en geëvalueerd. Daartoe beheren de leden van de IAWR diverse meetnetten en meetprogramma's. Naast een basismeetnet wordt aanvullend onderzoek verricht wanneer actuele thema's daar aanleiding toe geven.

De samenstelling van het water wordt beoordeeld aan de hand van eigen kwaliteitseisen en de desbetreffende Europese en nationale richtlijnen en normen. De veranderingen in de kwaliteit van het water worden gedocumenteerd middels trendonderzoeken, op basis waarvan de IAWR zijn eisen en doelstellingen formuleert

Onderzoek:
Onderzoeksprojecten worden uitgevoerd door de lidbedrijven zelf. De IAWR houdt zich daarnaast bezig met kwesties die van belang zijn voor het hele stroomgebied van de Rijn. Dat kunnen literatuurstudies zijn ("desktopstudies" naar nieuwe stoffen die problemen kunnen geven voor de waterwinning) of speciale meetprogramma's waar de laboratoria van de waterleidingbedrijven bij betrokken zijn.