Taagstelling

Vanaf de oprichting in 1970 heeft de IAWR zich sterk ingezet voor de verbetering van de kwaliteit van het water van de Rijn en de andere voor de drinkwaterwinning gebruikte wateren in het stroomgebied van de Rijn.

Niet alleen de belasting door industrielozingen (zout, zware metalen, veel industriële chemicaliën enz.), maar ook die van organische sporenstoffen is aantoonbaar sterk teruggelopen. Niettemin zijn er in het stroomgebied van de Rijn nog allerlei andere vormen van vervuiling te vinden afkomstig van huishoudens, industrie en landbouw, zodat het doel nog niet bereikt is.

Naast een reeks pesticiden en complexe verbindingen zijn dat bijv. additieven voor benzine, reuk- en smaakstoffen, schoonmaakmiddelen, geneesmiddelen en hormoonactieve substanties. Zulke substanties horen niet in het water thuis, en al helemaal niet in water dat gebruikt wordt voor de drinkwaterwinning.

De IAWR spant zich er om die reden met alles wat in haar vermogen ligt voor in dat de toevoer van dergelijke stoffen tot staan gebracht, dan wel verder geminimaliseerd wordt.

De IAWR heeft als “Non Governmental Organisation” (NGO) zitting in de „Internationale Commission ter Bescherming van de Rijn“ ICBR.