Nieuws

Nieuwe voorzitter voor de IAWR

Op 01.04.2010 werd bij de IAWR een nieuwe roulerende voorzitter benoemd. Hans-Martin Rogg, die als voorzitter van de AWBR verder bij de IAWR betrokken blijft, neemt na een ambtsperiode van drie jaar afscheid en draagt het voorzitterschap van de IAWR over aan Martien den Blanken, die optreedt namens de Nederlandse zusterorganisatie RIWA. Den Blanken is directeur van PWN, het waterleidingbedrijf dat ongeveer 2 miljoen mensen in Noord-Holland voorziet van drinkwater.

De richtlijnen van de IAWR

In de PR-commissie van de IAWR is een tiental thema's uitgewerkt betreffende de houding van waaruit de IAWR in de openbaarheid wil treden. Inmiddels heeft het bestuur van de IAWR deze als richtlijnen aangenomen en vormen ze sindsdien de grondslag waarop ook de drie basisorganisaties in het gehele stroomgebied van de Rijn zich naar buiten toe presenteren.
De samenwerkingsverbanden van de waterleidingbedrijven aan de Rijn is het er in de eerste plaats om te doen, het recht vast te leggen om verzekerd te zijn van water dat geschikt is voor de winning van drinkwater langs natuurlijke weg, de duurzame bescherming daarvan en het vasthouden aan zowel het principe van preventie als het principe dat de vervuiler betaalt.
De tien richtlijnen kunt u hier of in het gedeelte met de memoranda in het menu onder Publicaties inzien.

Download (18,0 KB)

IAWR-workshop ter voorkoming van MTBE/ETBE in de Rijn

De IAWR heeft vertegenwoordigers van het waterwezen, de industrie, de toezichthoudende instanties en de waterpolitie uitgenodigd voor een workshop in Keulen op 10 november 2009 over de problematiek van benzinetoevoegingen in de Rijn en de Main. In een aantal lezingen is daarbij het thema belicht vanuit het gezichtspunt van de binnenscheepvaart, de toezichthoudende instanties, de waterwinning en de industrie, waarna de diverse bijdragen in een aansluitende podiumdiscussie zijn beoordeeld op hun effectiviteit voor het oplossen van de problemen.
Het verslag van de IAWR-workshop kunt u hier inzien.

Download (18,9 KB)

Standpunt van de IAWR inzake het beheerplan voor de internationale stroomgebiedeenheid Rijn (KRW)

De IAWR heeft een aantal eisen opgesteld voor wat betreft de terugbrengen naar de natuurlijke staat en meer in het bijzonder een goede chemische kwaliteit, die u hier kunt nalezen in het Duits en Engels.

Duits (33,3 KB)

Engels (32,9 KB)

Actieverbond Water voor de "verordening ter bevordering van de ontwikkeling van de landelijke ruimte

Aan het begin van de 47e KW hebben de leden van het Europees parlement in Brussel een stemming gehouden over de GAP-Health-check. Inhoudelijk ging het daarbij over een beoordeling van de landbouwpolitiek met betrekking tot een fundamentele hervorming van de gemeenschappelijke landbouwpolitiek. Nog altijd is de GAP de post waar het meeste geld van de Europese begroting naartoe gaat. Tegen de achtergrond van de komende besprekingen heeft het waterwezen telkens opnieuw de eis naar voren gebracht de landbouw sterker te binden aan het beheer van water als natuurlijke hulpbron en het uitvoeren van de Europese Kaderrichtlijn Water (Cross Compliance). Vlak voor het begin van de besprekingen heeft de IAWR in het kader van het Actieverbond Water het initiatief genomen en alle Duitstalige europarlementariërs (inclusief de Nederlandse) aangeschreven en de eis gesteld dat de toewijzing van stimuleringsfonds aan de landbouw afhankelijk moet zijn van een duurzame omgang met de natuurlijke hulpbron water. Dit schrijven kunt u hier inzien.

Download (67,0 KB)

Donau-, Maas- en Rijn-memorandum in Keulen ondertekend

De voorzitters van de IAWR (Johann-Martin Rogg), de IAWD (Hans Sailer) en de RIWA-Maas (Pasqual Bejstrup) komen bijeen op het kantoor van de IAWR bij RheinEnergie AG in Keulen ter ondertekening van het Donau-, Maas- en Rijn-memorandum 2008.
"Water is geen gewone handelswaar, maar een stuk erfgoed dat beschermd, verdedigd en dienovereenkomstig behandeld moet worden." Deze gedachte - geciteerd uit de Europese Kaderrichtlijn Water - staat centraal in het "Donau-Maas-Rijn-memorandum 2008", dat gericht is aan politieke instanties, commissies van deskundigen alsook aan het brede publiek.
Het nieuwe Donau-Maas-Rijn-memorandum 2008 kan ter legitimering wijzen op een breed fundament: De IAWR (Internationaal samenwerkingsverband van waterleidingbedrijven in het stroomgebied van de Rijn), de IAWD (Internationaal samenwerkingsverband van waterleidingbedrijven in het stroomgebied van de Donau) en de RIWA Maas (Vereniging van waterbedrijven aan de Maas), die voor het Memorandum verantwoordelijk zijn, bundelen de activiteiten samen van circa 160 waterleidingbedrijven, in het belang van meer dan 100 miljoen mensen in 17 landen.
Deze bedrijven zien het als hun verplichting de bestaande reserves duurzaam te beheren, een streven dat tegen de achtergrond van de klimaatveranderingen extra van betekenis is. IAWR-voorzitter J. M. Rogg wees er bij de ondertekening op dat de winning van drinkwater voorrang dient te hebben boven elk ander soort gebruik dat er van het water gemaakt wordt. Hij voegde daaraan toe dat in principe niemand het recht heeft wateren te verontreinigen, en integendeel juist de plicht heeft, water na gebruik in gezuiverde vorm terug te geven aan de natuurlijke kringloop. De ambitie de samenleving water beschikbaar te stellen dat zoveel mogelijk in natuurlijke staat is, komt ook terug in de doelstelling drinkwater te winnen door uitsluitend gebruik te maken van zo natuurlijk mogelijke zuiveringsmethodes. Absolute voorwaarde daarbij is dat de wateren een uitgebreide bescherming krijgen.
Het Memorandum kan van de IAWR-website (via het menu: Publicaties -> Memoranda) als PDF worden gedownload; gedrukte exemplaren kunnen worden aangevraagd bij het secretariaat van de verschillende verbanden.

Gemeenschappelijk standpunt inzake de richtlijn voor een normering voor de kwaliteit

In een gezamenlijk schrijven aan de Duitstalige leden van het Europees parlement hebben de IAWR, DVGW, VKU en de IAWD hun standpunt geformuleerd inzake de richtlijn voor een normering voor de kwaliteit van het milieu, in het kader van het waterbeleid en de wijziging van richtlijn 2000/60/EG (KOM(2006) 397). Dit document, dat door alle voorzitters ondertekend werd, kunt u hier inzien.

Download (143,5 KB)