Nieuws

januari 2021

Drinking Water Protection: Call to appreciate and keep our Waters clean
Appeal to align the EU Common Agricultural Policy (CAP) with the European Green Deal

Recommendation to sign the European Citizens' Initiative "Save Bees and Farmers!"

"(Ground)Water is our most valuable material treasure on Earth. This treasure is becoming increasingly endangered and precious with climate change," says Wolfgang Deinlein, Managing Director at IAWR. Therefore, to protect public health, the IAWR, representing drinking water suppliers in the international Rhine Basin, together with drinking water supplyassociations in the Meuse and Scheldt river basins with a total of 81 million people, has launched a large-scale appeal to redirect the CAP and adapt it to the European Green Deal. The appeal is fully supported by the European umbrella organization of the water sector, EurEau.

"With this appeal, we support the goals of the European Green Deal regarding climate protection, the zero-pollutant ambition for a toxic-free environment, the from 'farm to fork, the chemicals and the biodiversity strategy with all due vigor," says Prof. Dr. Matthias Maier, President at IAWR. All actors in politics, industry and society are urgently called upon to unite forces in the upcoming, inevitable transition processes. He recommends EU citizens to sign the European Citizens' Initiative "Save Bees and Farmers!" as a concrete option for action on the CAP to protect drinking water from pesticide use and for a socio-ecological agricultural transformation.

Link to the European Citizens’ Initiative alliance  "Save bees and farmers"

IAWR Press release 11.01.2021 (294,3 KB)

december 2020

graben_eutrophiert.jpg

Dringende oproep aan de Europese Commissie, de Raad en het Europees Parlement voor een onmiddellijke koerswijziging in het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).

Zie de oproep op de Engelse editie.

juni 2020

erm_wd_vm_200624.jpg
Wolfgang Deinlein, directeur van IAWR, overhandigt het Europese Rivierenmemorandum (ERM) aan mevrouw Veronica Manfredi, directeur Leefbaarheid bij het directoraat-generaal Milieu van de Europese Commissie. In de notitie hebben de partners van de ERM-coalitie streefwaarden voor oppervlaktewater vastgelegd, die onontbeerlijk zijn als minimale kwaliteitsnormen voor een duurzame drinkwatervoorziening.

ERM Coalitie presenteert European River Memorandum (ERM) 2020 aan Veronica Manfredi, directeur Kwaliteit van Leven bij de Europese Commissie.

De ERM-coalitie wordt gevormd door verenigingen van drinkwaterleveranciers in de grote Europese stroomgebieden. Vandaag heeft de Coalitie het Europese Rivierenmemorandum (ERM) 2020 gepresenteerd aan mevrouw Veronica Manfredi, directeur Leefbaarheid bij de Europese Commissie, en haar team bij DG Milieu. Mevrouw Manfredi is namens de EU ook voorzitter van de Internationale Commissie voor de bescherming van de Rijn voor de periode 2020-2022.

De coalitiepartners van het ERM hebben gewezen op de noodzaak van wetswijzigingen en op het feit dat de bescherming van de drinkwaterbronnen uit voorzorg onontbeerlijk is als de EU in de toekomst een duurzame drinkwatervoorziening wil hebben. Daarom is nu effectieve, concrete en allesomvattende wetgeving nodig - als topprioriteit. Als reactie daarop presenteerde directeur Manfredi een aantal aanstaande wetgevingsbesluiten om het complexe vraagstuk van de waterbescherming aan te pakken en sprak zij haar unanieme steun uit, aangezien de kwesties van de ERM-coalitie in hoge mate overeenkomen met de holistische aanpak van de Europese Green Deal, een politieke topprioriteit van de Europese Unie.

Het Europese Rivierenmemorandum werd al eerder aan mevrouw Veronica Manfredi overhandigd tijdens de Rijnministersconferentie in Amsterdam op 13 februari 2020. Op 22 maart 2020, Wereldwaterdag 2020, werd het officieel gepubliceerd.

Europees Rivierenmemorandum voor de kwalitatieve waarborging van de winning van drinkwater (ERM) 2020 (1,9 MB)

Persbericht van 24.06.2020 (251,6 KB)

maart 2020

european-river-memorandum-2020-nl_titel.jpg

Europees Rivierenmemorandum aangenomen op Wereldwaterdag

De ERM-coalitie heeft het European River Memorandum 2020 (ERM) gepubliceerd. De ERM-coalitie bestaat uit de verenigingen van drinkwaterbedrijven in de belangrijkste Europese stroomgebieden van de Donau, de Elbe, de Maas, de Schelde, het Ruhrgebied en de Rijn, waar 188 miljoen inwoners afhankelijk zijn van schoon drinkwater. In het memorandum formuleren zij streefwaarden voor oppervlaktewater, die onmisbaar zijn als minimale kwaliteitsnormen voor een duurzame drinkwatervoorziening.

Europees Rivierenmemorandum voor de kwalitatieve waarborging van de winning van drinkwater (1,9 MB)

Persbericht van 22.03.2020 (146,8 KB)

februari 2020

iksr-2020-02-13-19-12-08-modified.jpg
Rijnministerconferentie, 13.02.2020, Amsterdam (ICBR)

Historische doorbraak

Conferentie van Rijnministers beslist over effectieve reductie van microverontreinigingen door huishoudens, industrie en landbouw

Als RIWA persbericht vindt u hier

De verklaring van IAWR-voorzitter Prof. Dr. Matthias Maier op de ministeriële conferentie over waterkwaliteit/microverontreinigingen op 13.2.2020 in Amsterdam werpt een licht op de achtergrond.

Het ministeriële communiqué en het programma "Rijn 2040" zijn beschikbaar op de ICBR-website.

Vanuit het oogpunt van de IAWR zijn nu concrete stappen nodig die zijn samengevat in de 12-puntencatalogus van maatregelen van de IAWR.

De IAWR Media Review vat de reacties van de media samen (per 4.3.2020, geen aanspraak op volledigheid). (350,1 KB)

februari 2020

rmk2020_mstkoeln.jpg
ARW-meetstation Keulen bij Rijn km 684,5 L (Ecologisch Rijnstation van de Universiteit van Keulen)

16. Rijnministerconferentie in Amsterdam

Op 13 februari 2020 vindt in Amsterdam de 16e Rijnministersconferentie plaats. Het is een vervolg op de conferentie van Bazel in 2013. De conferentie zal worden voorgezeten door de Nederlandse minister van Milieu, Van Nieuwenhuizen. De milieuministers van de acht Rijnoeverstaten en de Europese Unie zijn hiervoor uitgenodigd. Met het aantreden van directeur Veronica Manfredi van het Directoraat-Generaal Milieu begin dit jaar, heeft de Europese Unie het voorzitterschap van de ICBR overgenomen.

Naast het opmaken van de balans van het programma "Rijn 2020", dat nu ten einde loopt, staan kwesties als klimaatverandering (hoogwater/laagwater), de Rijn als leefgebied (vispasseerbaarheid) en waterkwaliteit (microverontreinigingen) op de agenda. Het nieuwe programma "Rijn 2040" zal worden aangenomen, waarin de verwachtingen en doelstellingen van toekomstige activiteiten ter bescherming van dit watersysteem voor de komende 20 jaar worden geformuleerd. De IAWR heeft dit proces in de aanloop naar de Rijnministersconferentie al op de voet gevolgd. De IAWR zal de belangen van de drinkwaterbedrijven behartigen, met name met betrekking tot de waterkwaliteit en de reductie van microverontreinigingen.

december 2019

191202_pm_bild.jpg

Persbericht van de Coalitie van het Europees Rivierenmemorandum

Europese Coalitie van drinkwaterleveranciers eist behoud van de Kaderrichtlijn Water en intensivering van maatregelen voor drinkwaterbescherming

De coalitie pleit voor de onbeperkte voortzetting van de Europese Kaderrichtlijn Water en voor de vaststelling van de criteria voor de bescherming van drinkwaterbronnen.

Het doel moet zijn de preventieve bescherming van het water in stand te houden en te versterken, zodat drinkwater ook in de toekomst met behulp van bijna-natuurlijke en duurzame behandelingsmethoden kan worden geleverd.

De coalitie vertegenwoordigt de behoefte aan schoon drinkwater van 188 miljoen inwoners uit 18 Europese landen die in de stroomgebieden van de Rijn, Donau, Elbe, Maas en Schelde wonen.

Persbericht van de Coalitie van het Europees Rivierenmemorandum (02.12.2019) (514,1 KB)

Position of the International ERM Coalition on the Fitness Check of the EU Water Framework Directive and its associated Directives (569,2 KB)

oktober 2019

waterbeschermingsgebied
waterbeschermingsgebied

IAWR presenteert een 12-punten catalogus van maatregelen voor een duurzame drinkwatervoorziening

Naarmate de klimaatverandering voortschrijdt, wordt het steeds duidelijker dat deze gepaard gaat met een watercrisis. Daarom moet de bescherming van de resterende watervoorraden vanaf nu de hoogste prioriteit krijgen, want alleen met schoon drinkwater zal er ook een toekomst zijn voor mens, economie en milieu. De IAWR heeft omvattende maatregelen geïdentificeerd waarmee de bescherming van onze centrale middelen van bestaan kan slagen, als de uitdaging die voor ons ligt onverwijld als een haalbare kans wordt gezien.

Noodzakelijke maatregelen voor een duurzame drinkwatervoorziening (241,1 KB)

maart 2019

190307_iawr_position_wfd.jpg

IAWR-standpunt over de Fitnesscheck van de KRW

Naar aanleiding van de EU-raadpleging voor een "Fitnesscheck" van de kaderrichtlijn water (KRW) heeft de IAWR een standpuntnota gepresenteerd en aan de Europese Commissie toegezonden.

Samengevat: De kern van de verklaring is de voortzetting van de kaderrichtlijn water na 2027, waarbij prioriteit wordt gegeven aan het gebruik van waterbronnen voor de winning van drinkwater. Het doel van de IAWR is een waterkwaliteit te bereiken die het mogelijk maakt om drinkwater te produceren met behulp van natuurlijke zuiveringsprocessen. Om dit te bereiken moet de bescherming van de drinkwatervoorraden aanzienlijk worden verbeterd en de hoogste prioriteit krijgen. Daartoe worden verschillende maatregelen genoemd om de preventie, minimalisering/vermijding van verontreiniging aan de bron te versterken. Het roept ook op tot meer aandacht voor stoffen die relevant zijn voor de drinkwatervoorziening.

IAWR Position Paper on the WFD (Engels, 2 pagina's) (278,0 KB)

leitsaetze_iawr_2010.jpg

De richtlijnen van de IAWR

In de PR-commissie van de IAWR is een tiental thema's uitgewerkt betreffende de houding van waaruit de IAWR in de openbaarheid wil treden. Inmiddels heeft het bestuur van de IAWR deze als richtlijnen aangenomen en vormen ze sindsdien de grondslag waarop ook de drie basisorganisaties in het gehele stroomgebied van de Rijn zich naar buiten toe presenteren.
De samenwerkingsverbanden van de waterleidingbedrijven aan de Rijn is het er in de eerste plaats om te doen, het recht vast te leggen om verzekerd te zijn van water dat geschikt is voor de winning van drinkwater langs natuurlijke weg, de duurzame bescherming daarvan en het vasthouden aan zowel het principe van preventie als het principe dat de vervuiler betaalt.

De richtlijnen van de IAWR (deutsch) (18,0 KB)